XSTK 05 - Điểm quá trình (HK chính) đợt 1, HK2, năm 17-18, lớp QTlogistics, QTDNBCVT, KTQLKTCD