XSTK 05 - Điểm quá trình (HK chính), đợt 1, HK 2, năm 2017-2018, lớp KTVTDL