ĐS 02.3 - ĐIỂM QT HK2, HK PHỤ, ĐỢT 2, 2028-2019 CÁC LỚP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 3 TÍN CHỈ