ĐIỂM THI MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG TRÌNH + XÂY DỰNG + CNTT + QUẢN LÝ XÂY DỰNG + QUỐC TẾ , HỌC KỲ PHỤ, HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020