ĐIỂM THI MÔN ĐSTT 2TC HỌC KỲ CHÍNH, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018, CÁC LỚP KHOA CƠ KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG