Điểm thi KTHP - XSTK(CÔNG TRÌNH) LỚP CDDBOTOOSBAY, KTGTĐB, TĐHĐK