ĐIỂM THI KTHP XSTK- K56 KHOA VẬN TẢI KINH TẾ- LOPWS KTTH1,2, KTXDCTGT(QT)