ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ KHOA QUỐC TẾ, CÔNG TRÌNH, CNTT, KTXD, QLXD HỌC KÌ I - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2020-2021