ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TOÁN KỸ THUẬT K59 KHOA QUỐC TẾ HỌC KÌ I - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2020-2021