ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PYTHON K59 KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN HỌC KÌ I - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2020-2021