ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH KHOA QUỐC TẾ, CÔNG TRÌNH, CNTT, ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VÀ XÂY DỰNG HỌC KÌ PHỤ - ĐỢT 2 - KÌ 1 - NĂM HỌC 2020-2021