ĐIỂM THI+ ĐIỂM QUÁ TRÌNH DSTT lớp CDB ANH,CDPHAP, CTGTDTV-N, CNTT1, CNTT3, KTTT, KTTH1,2, KTQLDSDT, VTDPT, VTKTDBTP, QHQLGTDT