ĐIỂM QUÁ TRÌNH VÀ ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN ĐẠI SỐ - KHÓA LIÊN THÔNG – HỌC KÌ PHỤ - ĐỢT 21 – HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2022-2023