ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN XSTK VÀ ĐSTT KHÓA LIÊN THÔNG 25.2 – ĐỢT 1 - KÌ 2, NĂM HỌC 2022-2023