ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN XSTK, NGÀNH KẾ TOÁN, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018