ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ KHOA CÔNG TRÌNH, CNTT, QUỐC TẾ VÀ XÂY DỰNG HỌC KÌ PHỤ - ĐỢT 2 - KÌ 1 - NĂM HỌC 2020-2021