ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TOÁN KỸ THUẬT, THỐNG KÊ, LÝ THUYẾT XÁC SUẤT (KHOA QUỐC TẾ) - KHÓA 63 – HỌC KÌ CHÍNH - ĐỢT 1 – HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2022-2023