ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN TOÁN KỸ THUẬT KHOA CNTT VÀ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HỌC KÌ PHỤ - ĐỢT 2 - KÌ 1 - NĂM HỌC 2020-2021