ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN THỐNG KÊ – HỌC KÌ HÈ- ĐỢT 5 – HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2022-2023