ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH KHOA QUỐC TẾ, KINH TẾ, QUẢN LÍ XÂY DỰNG, MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ KHÍ HỌC KÌ PHỤ - ĐỢT 2 - KÌ 1 - NĂM HỌC 2020-2021