ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH KHOA QUỐC TẾ, CÔNG TRÌNH, CNTT, ĐIỆN - ĐIỆN TỬ VÀ XÂY DỰNG HỌC KÌ PHỤ NĂM HỌC 2020-2021