ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 3 TÍN CHỈ – HỌC KỲ CHÍNH - ĐỢT 1 – KỲ 1, NĂM HỌC 2023-2024