ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC PHẦN MÔN ĐSTT K61 – TOÁN ỨNG DỤNG, KHOA KHCB - HỌC KÌ I, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020-2021