ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC PHẦN MÔN ĐSTT 3TC K61 - KHOA QUỐC TẾ, KTXD, CNTT, ĐIỆN-ĐIỆN TỬ, CÔNG TRÌNH - HỌC KÌ I, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020-2021