ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC PHẦN MÔN ĐSTT 2TC K61 - KHOA QUỐC TẾ, CƠ KHÍ - HỌC KÌ I, ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020-2021