ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ (KHOA CNTT) - KHÓA 63 – HỌC KÌ CHÍNH - ĐỢT 1 – HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2022-2023