ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THỐNG KÊ - KHOA CÔNG TRÌNH, KTXD, MÔI TRƯỜNG, CƠ KHÍ, QLXD, QUỐC TẾ - HỌC KÌ PHỤ, ĐỢT 2, KÌ 1, NĂM HỌC 2022-2023

Đính kèm: