ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN THỐNG KÊ – HỌC KÌ HÈ - ĐỢT 5 – HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2022-2023