ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN LÝ THUYẾT XÁC SUẤT - KHÓA 63 – HỌC KÌ CHÍNH - ĐỢT 1 – HỌC KÌ 2, NĂM HỌC 2022-2023