ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN ĐSTT 3 TÍN CHỈ - KHOA QUỐC TẾ, ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, TOÁN ỨNG DỤNG, CNTT, KTXD, CÔNG TRÌNH - HỌC KÌ CHÍNH, ĐỢT 1, KÌ 1, NĂM HỌC 2022-2023

Đính kèm: