ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN ĐSTT 3 TÍN CHỈ - KHOA CÔNG TRÌNH, CNTT, KTXD, ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, QUỐC TẾ - HỌC KÌ PHỤ, ĐỢT 2, KÌ 1, NĂM HỌC 2022-2023

Đính kèm: