ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN ĐSTT 2 TÍN CHỈ - KHOA VẬN TẢI KINH TẾ, CƠ KHÍ, MÔI TRƯỜNG, QLXD, QUỐC TẾ - HỌC KÌ CHÍNH, ĐỢT 1, KÌ 1, NĂM HỌC 2022-2023

Đính kèm: