ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 TÍN CHỈ (BS0.102.2) – HỌC KÌ PHỤ – ĐỢT 2 - KÌ 2, NĂM HỌC 2022-2023