ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 2 TÍN CHỈ – HỌC KỲ CHÍNH LIÊN THÔNG - ĐỢT 1 – KỲ 1, NĂM HỌC 2023-2024