ĐIỂM ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH MÔN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH 3 TÍN CHỈ – HỌC KỲ PHỤ - ĐỢT 2 – KỲ 2, NĂM HỌC 2023-2024