ĐIỂM THI LẠI HK2 NĂM HỌC 2016-2017- HỆ VHVL+ LTHONG ( thi tháng 8.2017)