XSTK07 - ĐIỂM QT HK2, ĐỢT 1, 2018-2019, LỚP KTĐK&TĐH K56