XSTK 05 (QT) - Điểm quá trình, HK1, năm học 2017-2018, lớp KTXDCTGT(ANH), KTTH (ANH)