XSTK 05 - Điểm quá trinh + Điểm thi môn XSTK(lớp học tối), đợt 2, HK1, năm học 2018-2019, các lớp khoa Kinh tế