XSTK 05 - Điểm quá trình (HK chính) đợt 1, HK 2, năm học 2017-2018, lớp KTXD CTGT, KTVTDS, KTVTDBO,KTVTOTO,QTDNXD, QTDNVT