XSTK 04 (QT) - Điểm quá trình, HK1, năm học 2017-2018, lớpCDB(ANH), CTGTDT (ANH),CDP,VLCN(V-P)