XSTK 04 - Điểm quá trinh + Điểm thi môn XSTK(lớp học tối), đợt 2, HK1, năm học 2018-2019 các lớp khoa Công trình + CNTT