XSTK 04 - Điểm quá trình, HK1, năm học 2017-2018, CÁC LỚP KHOA CÔNG TRÌNH