XSTK - Điểm quá trình K52 (HK phụ), đợt 3, HK 2, năm học 2017-2018,