Toán KT - Điểm quá trình, HK1, năm học 2017-2018, lớp KTXDCTGT