Thống kê & xử lý số liệu - Điểm quá trình, HK1, năm học 2017-2018, lớp CKOTO 3