Lớp Cao học - điểm toán, lớp Kỹ thuật hệ thống đường sắt