Diểm quá trình- ĐSTT- Khoa Kinh tế- lỚP KTXD1,KTXD4, KINHTE, KINHTE XD2, QTKD2, QLXD, KINHTE XD1,QTKD1, KETOAN2