ĐSTT 02.3 - Điểm quá trinh + Điểm thi môn ĐSTT 3 TC(lớp học tối), đợt 2, HK1, năm học 2018-2019