ĐIỂM THI MÔN XSTK NGÀNH KẾ TOÁN (QUỐC TẾ), HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020